Inwentaryzacja zieleni jest ilościowym zapisem drzew i krzewów wraz z rozpoznaniem ich gatunków oraz określeniem ich lokalizacji w terenie i podaniem parametrów dendrometrycznych dla wskazanych roślin. Wyniki pomiarów wykonanych w terenie, zestawiane są w formie tabelarycznej, opisowej oraz graficznej. Inwentaryzacja potrzebna jest do uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wycinkę drzew. Odpowiednio wykonana pozwala na znaczne oszczędności.

W skład opracowania wchodzi:

 • Część opisowa:
  • Przedmiot opracowania    
  • Cel opracowania    
  • Podstawowe akty prawne związane z tematyką    
  • Położenie i powierzchnia terenu  
  • Opis metod stosowanych podczas inwentaryzacji    
  • Wyniki inwentaryzacji:    
   • Tabela inwentaryzacyjna*
   • Rośliny, na wycięcie których nie potrzeba pozwolenia    
   • Rośliny, dla których nie jest naliczana opłata za wycięcie    
  • Wycena drzew przeznaczonych do wycięcia oraz dokumentacja potrzebna do pozwolenia na wycinkę    
 • Część rysunkowa 
  • Podkład z naniesionymi roślinami i numerami odpowiadającymi numerom z tabeli inwentaryzacyjnej

W tabeli inwentaryzacyjnej określane są gatunki poszczególnych drzew i krzewów z podaniem nazw polskich oraz w łacinie. Wpisuje się również obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm oraz szerokość korony lub zajmowaną powierzchnię w przypadku krzewów. Dla wybranych roślin zapisywane są też uwagi o stanie zdrowotnym lub morfologicznym.